Interface StrategyRegistrationProvider

  • Method Detail

   • getStrategyRegistrations

    Iterable<StrategyRegistration> getStrategyRegistrations()
    Get all StrategyRegistrations announced by this provider.
    Returns:
    All StrategyRegistrations