Uses of Class
org.hibernate.jpamodelgen.xml.jaxb.ManyToMany