Interface SynchronizationRegistry

  • Method Detail

   • registerSynchronization

    void registerSynchronization​(Synchronization synchronization)
    Register a Synchronization callback for this transaction.
    Parameters:
    synchronization - The synchronization callback to register.
    Throws:
    NullSynchronizationException - if the synchronization is null