Package org.hibernate

Class QueryParameterException

  • Constructor Detail

   • QueryParameterException

    public QueryParameterException​(String message)
    Constructs a QueryParameterException using the supplied exception message.
    Parameters:
    message - The message explaining the exception condition
   • QueryParameterException

    public QueryParameterException​(String message,
                    String queryString,
                    Exception cause)
    Constructs a QueryParameterException
    Parameters:
    message - The message explaining the exception condition
    queryString - The query that led to the exception
    cause - The underlying cause
   • QueryParameterException

    public QueryParameterException​(String message,
                    String queryString)
    Constructs a QueryParameterException
    Parameters:
    message - The message explaining the exception condition
    queryString - The query that led to the exception