Class SynchronizationRegistryBasedSynchronizationStrategy