Interface PluralAttributeMapKeyManyToManySource

  • Method Detail

   • getReferencedEntityName

    String getReferencedEntityName()
   • getExplicitForeignKeyName

    String getExplicitForeignKeyName()