Class TransactionSynchronizationRegistryFactory

    • Constructor Detail

      • TransactionSynchronizationRegistryFactory

        public TransactionSynchronizationRegistryFactory()