org.modeshape.webdav
Interfaces 
IMethodExecutor
IMimeTyper
ITransaction
IWebdavStore
Classes 
LocalFileSystemStore
StoredObject
WebdavServlet
WebDavServletBean
WebdavStatus