Class PreparedPlan

  • Constructor Detail

   • PreparedPlan

    public PreparedPlan()
  • Method Detail

   • getPlan

    public ProcessorPlan getPlan()
    Return the ProcessorPlan.
   • getAnalysisRecord

    public AnalysisRecord getAnalysisRecord()
    Return the plan description.
   • getCommand

    public Command getCommand()
    Return the Command .
   • getReferences

    public List<Reference> getReferences()
    Return the list of Reference.
   • setAnalysisRecord

    public void setAnalysisRecord​(AnalysisRecord analysisRecord)
    Set the plan description.
   • setCommand

    public void setCommand​(Command commandValue)
    Set the Command.
   • setReferences

    public void setReferences​(List<Reference> refsValue)
    Set the list of Reference.
   • validate

    public boolean validate()