Interface ParamKeyValueFilterConverterFactory<K,​V,​C>