Interface InfinispanIndexedTypeContext<E>

 • Type Parameters:
  E - The entity type mapped to the index.

  public interface InfinispanIndexedTypeContext<E>
  Author:
  Fabio Massimo Ercoli
  • Method Detail

   • typeIdentifier

    org.hibernate.search.mapper.pojo.model.spi.PojoRawTypeIdentifier<E> typeIdentifier()
   • identifierMapping

    org.hibernate.search.mapper.pojo.identity.spi.IdentifierMapping identifierMapping()