Uses of Class
org.jboss.ejb.plugins.cmp.jdbc.metadata.JDBCFunctionMappingMetaData

Packages that use JDBCFunctionMappingMetaData
org.jboss.ejb.plugins.cmp.jdbc.metadata Package description goes here
 

Uses of JDBCFunctionMappingMetaData in org.jboss.ejb.plugins.cmp.jdbc.metadata
 

Fields in org.jboss.ejb.plugins.cmp.jdbc.metadata declared as JDBCFunctionMappingMetaData
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.AVG_FUNC
           
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.COUNT_FUNC
           
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.MAX_FUNC
           
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.MIN_FUNC
           
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.MOD_FUNC
           
static JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.SUM_FUNC
           
 

Methods in org.jboss.ejb.plugins.cmp.jdbc.metadata that return JDBCFunctionMappingMetaData
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getAddColumnTemplate()
          Returns add column SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getAlterColumnTemplate()
          Returns auto increment SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getAutoIncrementTemplate()
          Returns auto increment SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getDropColumnTemplate()
          Returns auto increment SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getFkConstraintTemplate()
          Returns fk constraint SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getFunctionMapping(String name)
           
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getPkConstraintTemplate()
          Returns pk constraint SQL template.
 JDBCFunctionMappingMetaData JDBCTypeMappingMetaData.getRowLockingTemplate()
          Returns rowLocking SQL template.
 Copyright © 2002 JBoss Group, LLC. All Rights Reserved.