Class DistributionBulkInterceptor.BackingKeySet<K,​V>