Class DistributionBulkInterceptor.TxBackingEntrySet<K,​V>