Uses of Class
org.jboss.cache.CacheImpl.MessageListenerAdaptor

Packages that use CacheImpl.MessageListenerAdaptor
org.jboss.cache   
 

Uses of CacheImpl.MessageListenerAdaptor in org.jboss.cache
 

Methods in org.jboss.cache with parameters of type CacheImpl.MessageListenerAdaptor
protected  void CacheImpl.setMessageListener(CacheImpl.MessageListenerAdaptor ml)